Välj skylt

ingen bild

Ingen Qr code

Stjälknematod

Ditylenchus dipsaci

En mycket kort livscykel (cirka tre veckor vid 15°C) och en riklig avkomma (en hona lägger upp till 500 ägg) resulterar ofta i en tusenfaldig populationsökning under en odlingssäsong. Under ogynn¬samma perioder övergår nematoden i ett vilostadium och kan överleva flera år i torrt tillstånd, s.k. ”nematodull”. Nematoder reaktiveras när infekterat material återplanteras eller när nya värdväxter planteras i infekterad jord.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Jordgubbsbladnematod

Aphelenchoides fragariae

Aktiva nematoder är väldigt bero¬ende av fukt. Spridning sker med vatten på bladens yta och mellan plantor med vatten¬stänk och smittat redskap. En hona lägger 25-30 ägg. Under odlingssäsongen avlöser generationerna varandra konstant med två veckors intervaller. Nematoden övervintrar i knoppar och torra blad.

Mer information

ingen bild

Ingen Qr code

Jordgubbsbladnematod

Aphelenchoides fragariae

Aktiva nematoder är väldigt bero¬ende av fukt. Spridning sker med vatten på bladens yta och mellan plantor med vatten¬stänk och smittat redskap. En hona lägger 25-30 ägg. Under odlingssäsongen avlöser generationerna varandra konstant med två veckors intervaller. Nematoden övervintrar i knoppar och torra blad.

Mer information