VäxtSkyddsStigen - skylt : 3

Kräfta på äppleträd. Foto: Guy Svedelius


Fruktkroppar i barkspickor. Foto: Guy Svedelius

Frukt- och lövträdskräfta orsakad av

Neonectria ditissima


SYMPTOMPERIOD :
|JAN||FEB||MAR||APR||MAJ||JUN||JUL||AUG||SEP||OKT||NOV||DEC|

Sjukdomen är en svår skadegörare på äpple-träd, även lövträd som päron, lönn, bok, ask, apel, poppel och rönn kan angripas. Symptomen är observerbara året runt.

SKADEBILD :
Barken på angripna grenar och stammar sjunker in. Ofta bildas koncentriska ringar av uppsprucken bark runt infektionen. Om rötan gördlar gren eller stam dör övre delar bort.

BIOLOGI :
I sprickor runt såret bildas både vita konidiebärande hyfer och brunröda frukt-kroppar med sporsäckssporer. Från dessa sprids sporer vid regn och fuktig väderlek året om.

ÅTGÄRD :
Gallra bort angripna grenar och skär rent kräftsår under torra perioder på sensommaren. Applicera därefter en skyddande pasta. Tag bort svårt angripna träd. Plantera friskt växtmaterial.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :