VäxtSkyddsStigen - skylt : 1

Det korta, för¬vridna skottet till vänster på bilden härrör från en svårt angripen planta. Foto: Sanja Manduric


Angripna plantor dör efter några år. Foto: Sanja Manduric

Stjälknematod

Ditylenchus dipsaci


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Arten karakteriseras av en utpräglad rasdifferentiering och kan parasitera på över 1200 arter av både vilda och odlade växter.

SKADEBILD :
Nematoden lever i stjälkar, blad, knölar och lökar. Angripna plantor blir förkrympta med uppsvällda, förvridna och deformerade delar.

BIOLOGI :
En mycket kort livscykel (cirka tre veckor vid 15°C) och en riklig avkomma (en hona lägger upp till 500 ägg) resulterar ofta i en tusenfaldig populationsökning under en odlingssäsong. Under ogynn¬samma perioder övergår nematoden i ett vilostadium och kan överleva flera år i torrt tillstånd, s.k. ”nematodull”. Nematoder reaktiveras när infekterat material återplanteras eller när nya värdväxter planteras i infekterad jord.

ÅTGÄRD :
Odlingsplatsen skall hållas ogräsfri. Ur växtföljdssynpunkt är det viktigt att veta vilka växter som angrips av stjälknema-todens olika raser.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :